مدیریت شرکت

بشری امین خدمات ذیل را به شركتهایی كه تمایل به واگذاری برخی از ماموریتهای خود دارند ارائه می نماید

 • تولید ( بهره برداری‌)
  بهبود بهره وری
  تضمین كیفیت
  اخذ گواهی بین المللی
  سازماندهی
  تامین نیروی انسانی
  فروش
  سایر موارد مرتبط