مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
شركت بشری امین در مورد مدیریت پروژه خدمات ذیل را (به صورت موردی یا كلی) ارائه می نماید

مطالعات امكان سنجی
تامین مالی
تهیه اسناد مناقصه و برگزاری و ارزیابی مناقصات
مهندسی خرید ،‌احداث ،‌نصب و راه اندازی انتقال تكنولوژی ،‌بهره برداری،‌آموزش و…