ميزان مصرف آکوازورب
مارس 14, 2016
نحوه عملکرد ضد یخ گیاهی کراپ ايد
مارس 14, 2016

 

مواد تشکیل دهنده کراپ ايد

کراپ ايد از بیش از 60 نوع ماده غذايي و ريز مغذي و 3 نوع باکتری تیوباسیلوس که به صورت طبیعی موجودند تشکیل شده است این باکتریها عبارتند از :

–         thiobacillus Thiooxidans

–         Thiobacillus Thiopars 

–         Thiobacillus Feirooxidans 

همچنین کراپ ايد، حاوی Pyruvic acid، Oxaloacetic acid و Rusticyanim است که در طول فرآیند تولید از باکتری ها ساخته می شوند .

همچنین عناصر موجود در کراپ اید مطابق آنالیز انجام شده عبارتند از:

 • Aluminium
 • 627.90 mg/kg
 • Antimony
 • <0.001 mg/kg
 • Barium
 • <0.008 mg/kg
 • Beryllium
 • 0.007 mg/kg
 • Bismuth
 • 0.028 mg/kg
 • Boron
 • <3 mg/kg
 • Caesium
 • <0.002 mg/kg
 • Calcium
 • 0.0464 g/100 g
 • Chromium
 • 5.112 mg/kg
 • Cobalt
 • 3.83 mg/kg
 • Copper
 • 4.92 mg/kg
 • Fluoride (acid soluble)
 • 7.50 mg/kg
 • Gallium
 • 0.094 mg/kg
 • Gold
 • 0.04 mg/kg

 

 

 • Iodine
 • <0.01 mg/kg
 • Iron
 • 1160 mg/kg
 • Lithium
 • 0.113 mg/kg
 • Magnesium
 • 0.0170 g/100 g
 • Manganese
 • 16.0 mg/kg
 • Molybdenum
 • 0.031 mg/kg
 • Nickel
 • 47.200 mg/kg
 • Phosphorus
 • <0.0002 g/100 g
 • Potassium
 • <0.005 g/100 g
 • Rubidium
 • <0.002 mg/kg
 • Selenium
 • <0.002 mg/kg
 • Silver
 • 0.013 mg/kg
 • Sodium
 • 0.00732 g/100 g
 • Strontium
 • 2.350 mg/kg

 

 

 • Sulphur
 • 3100 mg/kg
 • Thallium
 • <0.0002 mg/kg
 • Tin
 • <0.06 mg/kg
 • Titanium
 • <0.02 mg/kg
 • Uranium
 • 0.0427 mg/kg
 • Vanadium
 • 1.2160 mg/kg
 • Zinc
 • 11.8 mg/kg
 • Zirconium
 • <0.003 mg/kg

cropaid-1

دیدگاه ها بسته شده است