مواد تشکیل دهنده کراپ ايد
مارس 14, 2016
تاریخچه کراپ ايد
مارس 14, 2016

cropaid-1

Cropaid NPA به دو روش از گیاهان در مقابل سرما و یخ زدگی حفاظت می کند.

1- نقطه انجماد NPA بسیار پائین است، در آزمایشات آزمایشگاهی ثبت شده که NPA در 17 درجه سانتیگراد در 5/2 ساعت منجمد شده و در 90 دقیقه اول دمای c5/2+ حفظ شده و در زمان باقیمانده زیر c5/1+ سقوط نکرده است. این مساله نشان می دهد که NPA از خطر یخ زدگی حداقل تا 3 ساعت بدون هیج تاثیر بیو شیمیایی حفاظت می کند .

2- گیاهان پس از اینکه باکتری تیوباسیلوس که از ترکیب Oxaloacetic acid, RusticyAnin و piruvic acid و مواد معدنی ساخته شد. فعالیت فتوسنتزی شدید و سنگینی انجام می دهند. این آنزیمها همان پروتئین ها هستند و مولکولهای بسیار بزرگی دارند. آنها دارای ساختار پیچیده ای هستند بخشی از این انزیمها مواد معدنی می باشند. این بدان معناست که مواد مولکولی metaloorganic هستند. در این محصول، به میزان کافی مواد معدنی همانند موادی که در داخل آنزیمها موجود است وجود دارد Rusticyanim حاوی مس است. زمانیکه مقدار کمی از این آنزیم برای گیاه استفاده شود خیلی سریع و آسان جذب گیاه شده و به واکنش های بیو شیمیایی (زیستی – شیمیایی) متصل می شود. و به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول تولید گلوکوپروتئین می شود. گیاهانی که بتوانند این پروتئین را بسازند می توانند در برابر سرما و یخ زدگی مقاومت کنند .

3- Pirovic acid مسئول نقطه آغاز تولید محصولات متابولیکی در فرآیند فتوسنتز است در چرخه زیر می توانید این مساله را به خوبی ببینید.

4- ترکیبات زیادی وجود دارد که در طول چرخه kreb (چرخه اسید سیتریک) ساخته شده و بازسازی می شوند. این ترکیبات شامل شکل اکسیده

Falvin Adenin Dinvckotide(FAD) , (NAD+), nicotinumid adenine dinucleotid

که همان (FAD) است و نقطه مقابل صورت کاهش یافته انها می باشد .

NADH, FADH2 . NAD+FAD

گیرنده الکترون هستند و هنگامیکه اجزای مورد عمل در چرخه kreb اکسیده می شوند و الکترونها را رها میکنند کاهش می یابند

13-300x186

چرخه kreb هنگامی شروع می شود که pyruvate که در سیتوپلاسم سلول و در جریان ساخته شدن گلیلولیز به میتو کندری منتقل می شود، جائیکه اکثر انرژی در گلیلولیز استخراج می شود. در میتوکندری pyruvate به acetyl coa تبدیل می شود و این کار را از طریق آنزیم pyruvate caiboxlase انجام می دهد. به طور کلی، Acetyle-Coa با یک ترکیب چهار تایی کربن که oxaloacetate نام دارد ترکیب می شود و 6 اسید کربن می سازد. این ترکیب 6 کربنه به ترکیب 5 و چهار کربنه تجزیه می شود و 2 مولکول دی اکسید کربن را آزاد می کند. در همان زمان دو مولکول NADH تشکیل می شوند. سرانجام اسکلت کربن 4-C تحت تاثیر سه واکنش اضافی قرار می گیرد که سبب ساختن Guanosine Triphos Phate (GTP)، FADH2 ، NADH می شود که به موجب آن oxaloacelate احیایی می شود. سپس FADH2 و NADH به سمت زنجیره انتقال الکترون حرکت می کنند. زنجیره ای که در غشاء میتوکندری جاسازی شده است. GTP یک ترکیب پر انرژی است که برای باز سازی ATP از ADP بکار می رود بنابراین، هدف اصلی از چرخه kreb فراهم کردن الکترونهای پر انرژی در شکل 2 FADH و NADH می باشد که به سمت زنجیره انتقال الکترون در حرکت هستند .

الکترونهای پر انرژی که در NADH و FADH2 هستند به سمت مجموعه آنزیمهای کمپلکس در غشاء میتوکندری حرکت می کنند .
14-300x197

(شکل 2-3)

3 کمپلکس به ترتیب برای ایجاد انرژی در NADH و FADH2 و تبدیل آن به ATP کار می کنند :

ریداکتاز (احیاء) NADHQ، احیاء سیتوکروم (Cytochrom) و اکسیده کردن سیتوکروم الکترون پذیرنهایی در زنجیره انتقال الکترون اکسیژن میباشد. هر کمپلکس نسبت به کمپلکس قبل انرژی کمتری دارد که در نتیجه هر یک از این کمپلکس ها می تواند الکترونها را بپذیرند و بطور موثری انرژی های بیشتری را اکسیده کنند. در حقیقت این کمپلکس ها انرژی را در درون الکترونها ذخیره می کنند تا بوسیله آن پروتون را به درون غشاء مینوکندری بفرستند و به موجب آن شیب پروتون را بسازند در عوض این انرژی الکترو – پتانسیل تبدیل به انرژی شیمیایی می شود و این تبدیل از طریق هدایت جریان پروتون جهت بازگشت به شیب شیمیایی و نیز کانالهای ویژه پروتون که از ADP، ATP میسازند صورت می گیرد .

تقریباً دو مولکول ATP در طول واکنش چرخه kreb ساخته می شوند در حالیکه تقریباً 26 الی 36 ATP بوسیله چرخه انتقال الکترون احیاء می شوند. به طور خلاصه، اکسید اسیون کلوگز از طریق کاهش NAD+ و FADH به فسفریل دار کردن ADP برای تولید ATP ساخته می شود. بنابراین، این فرآیند به عنوان فسفریل دار کردن اکسایشی شناخته شده .

اسید Piruvic و rusticyamin و اسید oxaloacetic همگی با هم گیاه را در ساختن AFP در زمان کوتاهی کمک می کنند. این AFP از 6 گروه از مواد تشکیل شده است. در واکنش های بیو شیمیایی، اسید oxaloacelic بعد از اسید piruvic در گیاه ساخته می شود. اگر ما این سه ماده را با تعداد زیادی از یونهای معدنی و کلاتهای آنها به گیاه بدهیم، گیاه می تواند به آسانی آنها را جذب کند .

این باکتری که در این ضد یخ موجود است می تواند پس از محلول پاشی روی گیاه به تولید مواد مشابه ادامه دهد. در این زمان PH ضروری محیط توسط این ضد یخ ساخته می شود. در این فاصله زمانی مواد معدنی با استفاده از خود گیاه و همچنین ضد یخ CROPAID برای تولید این مواد فعالیت می کند . هنگامیکه باکتری وارد گیاه می شود، مواد ارگانیک بوسیله آنها ساخته می شود. آنها شروع به ساختن AFP از طریق انجام واکنش با یونهای فلزی از سلولهای گیاه و تولید ترکیبات جدید می کنند .

به طور خاص، جائیکه AFP و AAA در مدت زمان کوتاه در اندامهای سبز گیاهی (برگها و شاخه های سبز و جوان) ساخته می شوند چنین واکنشها و فعالیتهایی انجام می گیرد .

دیدگاه ها بسته شده است