افزایش مقاومت به شوری در سپیدار

کاشت در اراضي ديم شيب دار
آوریل 10, 2016

 

افزایش مقاومت به شوری در سپیدار با استفاده از پلیمر هیدروژل

 

– College of Biological Sciences and Technology, Beijing Forestry University, Beijing 100083, PR China – Institut für Forstbotanik, Georg-August-Universität Göttingen, Büsgenwg GöttingenForstbotanik Georg August Universit ttingen sgenwg 2, 37077, ttingen , Germany ، 29 اکتبر 2008beihing

 

 

 

شـــوری خــاک

 

شوری خاک در چین بسیار بالاست و بالغ بر 30 میلیون هکتار از این زمینهای شور قلیایی در چین وجود دارد که اکثر آن در مناطق شمالی رود Yangtze می باشد .

p1

پلیـمر سوپــر جـاذب با پایـه پتـاسیـم

p2

p3

هیدروژل مقاومت به شوری گیاه سپیدار eupbratica را افزایش می دهد.

 

آزمایش 2 ساله توسط دانشگاه Gottingero

 

اصـلاح هیــدروژل

 

–         پتاسیم در Bischofferode (آلمان) با Nacl

 

–         6/0% (V/V) سوپر جاذب با پایه پتاسیم K410 که یک پلی آکریل آمید با پیوندهای عرضی بالا است با حدود 40% گروه آمیدی به گروه کربوکسیکیک هیدرولیز شد . 

 

ریشه های پوشیده شده از هیدروژل

 

 تاثیرات هیدروژل روی روابط یونی شبکه ای

 

–         محدود شدنapoplastic Na+ در ریشه های قدیمی و جدید

 

–         محدود شدنCl+  apoplastic و Cytoplastic در ریشه های قدیمی   

 

–         افزایش CL

–         افزایش میزان جذب

p4

اهــــــــداف

 

–         آیا این پلیمر در خاکهای شور در چین کاربرد دارد .

 

–         آیا این پلیمر می تواند مقاومت به شوری را در سپیدارهای حساس به شوری افزایش دهد . 

 

طــرح های آزمایشی  (سمینـارهای آزمــایشی) 

 

دو گونه:                       P.Populans و P.eupbratica

 

شاهد + هیدروژل

 

Nacl – هیدروژل

 

Nacl + هیدروژل 

 

هیدروژل: سوپر جاذب با پایه پتاسیم  XL500 ، (V/V)5/0% 

 

Nacl: افزودن                             1L 250 mM NaCl

 

به 10 لیتر خاک در هر گلدان تجمع نهایی بدست آمده Ca : mM 55 محلول در خاک .

 

واکــــنش درختــان به شــوری  

 

 

 

P. popularis 

P. euphratica 

Treatment

 

Normal

Injured/25d

Injured/24d

 

Normal

Normal

Normal

 

Control

NaCl

NaCl + hydrogel

 

 

p5

آسیــبـهای مربـوط به شــوری خـاک   

 

 

نـــمــودار تعــریــق

p6

Stomatal conductance

p7

رونـد فتـوسنتز شبکــه ای

p8

تجـــمع یــونی در برگــــهـا

p9

تجـــمع یــونی در خــاک

p10

تراکــم و انبوهی ریـــشه در هیــدروژل

p11

تراکــم و انبوهی ریـــشه در هیــدروژل

p12

p13

آیا این پلیمر در خاکهای شور چین موثر است؟ بلی

 

–         آیا این پلیمر می تواند مقاومت به شوری را در درختان سپیدار حساس به شوری افزایش دهد؟ بلی

 

تاثیرات هیدروژل

 

–         جلوگیری از ایجاد حساسیت به نمک

–         وجود منبع غذایی مثل K+

p14

p15

p16

دیدگاه ها بسته شده است