طرح توجیهی استفاده از سوپر جاذبهای کشاورزی

تاثیر استفاده از آکوازورب روی نیشکر
آوریل 10, 2016
تاثير افزايش سوپر جاذب پليمري
آوریل 10, 2016

تحقيقات و طرح توجیهی استفاده از سوپر جاذبهای کشاورزی

تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از سوپرجاذب در زمینه های مختلف کشاورزی ، جنگل کاری و فضای سبز شهری ثابت کرده است که بکارگیری سوپرجاذبهای کشاورزی درکاهش هزنه ها و افزایش بازدهی و سودآوری قطعی و انکارناپذیر است و افزایش مصرف سالانه آن موید همین مطلب است . ذیلا” نمونه هایی تحقیقاتی از صرفه اقتصادی در مصرف سوپر جاذب که در ایران و سایر کشورها بصورت میدانی انجام شده است به استحضار خواننده گرامی می رسد . 

 

گوجه فرنگی                                                                                                                   

محل آزمایش آمریکا

 میزان مصرف سوپرجاذب5/18 کیلوگرم درهکتار

نتایج حاصل از استفاده سوپر جاذب (SAP) در کشت گوجه فرنگی

روش

برداشت اول

تن/هکتار

برداشت دوم

تن /هکتار

مجموعه

تن/هکتار

اصلاح شده با SAP

اصلاح نشده

درصد افزایش بازده براثراصلاح

13/27

97/19

9/35%

13/31

20/25

5/23%

26/58

17/45

29%

1-    مفروضات  

          1-1-قیمت فروش هر تن گوجه فرنگی 2000000 ریال

         2-1-  قیمت هر کیلو سوپرجاذب 110000 ریال

         3-1-صرفه جویی آب محاسبه نشده است .

         4-1-صرفه جویی در هزینه کارگری در مورد صرفه جویی در دفعات آبیاری محاسبه نشده است.

         5-1-صرفه جویی درکوتاه شدن زمان باردهی محاسبه نشده است .

2- محاسبه سود حاصل از مصرف سوپر جاذب دریک هکتار

     تولید مازاد (تن) =    محصول گوجه فرنگی دریک هکتار   –   محصول گوجه فرنگی دریک هکتار 

                                           بدون استفاده از SAP                           با استفاده از SAP

تولید مازاد (تن)  09/13 = 17/45 – 26/58                                                                                       

سود حاصل از مصرف سوپر جاذب =     مقدار مصرف      ×    قیمت خرید         –   قیمت فروش هرتن× تولید مازاد تن          

                                                        SAP کیلوگرم         سوپر جاذب کیلو

سود حاصل از مصرف سوپرجاذب (ریال) 24141700 = (53/18 ×110000) – (2000000 ×09/13)

سود حاصل از مصرف سوپر جاذب در یک هکتار با توجه به مفروضات فوق معادل 24141700 ریال می باشـــد . بدیهـــی است در صورتیکه صرفه جــویـــــی های بندهای  3-1  و4-1و5-1 بند یک درمحاسبات لحاظ گردد قطعا” سود حاصل افزایش خواهد یافت .

 سیب زمینی 

 • محل آزمایش  : پرو
 • میزان مصرف سوپرجاذب 16 کیلوگرم سوپر جاذب در هکتار
 • صرفه جویی در آبیاری –  سه آبیاری
 • قیمت تمام شده هر مرتبه آبیاری 40 دلار

 آنالیز سود حاصل از مصرف سوپر جاذب

 

18 درصد افزایش محصول                           1020            دلار در هکتار

سه آبیاری کمتر                                        120             دلار در هکتار

قیمت سوپر جاذب (7/12 دلار کیلوگرم)         (200)            دلار

سود حاصل از مصرف سوپرجاذب هکتار             940

 

 کاشت چمن اسپرت

 • هدف : طولانی کردن فاصله آبیاری با توجه به فصل گرما و تنش شدید بر روی رگبار
 • تاریخ 24/4/80
 • ساعت انجام عملیات 11 الی 14 (گرمترین ساعات روز)
 • مکان – محل تولیدات منطقه 5 شهرداری تهران در بلوار باغ فردوس
 • تعداد قطعات مورد آزمایش 3 قطعه و نیز یک قطعه به عنوان شاهد
 • مساحت هر قطعه : 10 متر مربع

 

گونه کاشته شده

قطعه شماره 1

قطعه شماره 2

قطعه شماره3

قطعه شماره4

چمن اسپرت

شاهد

آزمایش

آزمایش

آزمایش

میزان پلیمر استفاده شده

بدون پلیمر

150 گرم پلیمر خشک در یک متر مربع بصورت مخلوط با خاک

100 گرم ماده خشک در یک متر مربع بصورت مخلوط با خاک

استفاده از ژل بصورت 15 گرم در 20 لیتر آب برای یک متر مربع

مواد استفاده شده دیگر

کود دامی پوسیده

کود دامی پوسیده

کوددامی پوسیده بعلاوه کود N.P.K 50 گرم برای یک متر مربع

کود دامی پوسیده

میزان آبیاری در ابتدای عملیات

2بار در روز

2بار در روز بصورت 3روز متوالی

2بار در روز به مدت 3روز متوالی

2بار در روز به مدت 3روز متوالی

با توجه به هدف آزمایش که طولانی کردن فاصله آبیاری است و با در نظر گرفتن این که پلیمر جاذب الرطوبه خاصیت بالا بردن ظرفیت نگهداری آب را درخاک دار برنامه آبیاری پس از کاشت بشرح جدول زیر انجام شد .

جدول زمان بندی و روند کاهش آبیاری در قطعات آزمایشی

تاریخ

 

آبیاری قطعه آزمایشی 1

(شاهد)

آبیاری قطعه آزمایشی 2

آبیاری قطعه آزمایشی 3

آبیاری قطعه آزمایشی 4

24/4/80

الی

26/4/80

روزانه دو مرتبه

(صبح و عصر)

روزانه دو مرتبه

(صبح و عصر)

روزانه 2مرتبه

(صبح و عصر)

روزانه 2مرتبه

(صبح و عصر)

27/4/80

عدم آبیاری-غلتک زنی

عدم آبیاری – غلتک زنی

عدم آبیاری – غلتک زنی

عدم آبیاری – غلتک زنی

28/4/80

الی

6/5/80

روزانه دو مرتبه

(صبح و عصر)

روزانه یک مرتبه

(صبح)

روزانه یک مرتبه

(صبح)

روزانه یک مرتبه

(صبح)

7/5/80

الی

6/6/80

روزانه دو مرتبه

(صبح و عصر)

هر سه روز یکبار

هر سه روز یکبار

هر سه روز یکبار

7/6/80

الی

22/6/80

روزانه دو مرتبه

(صبح)

هر چهار روز یکبار

هر چهار روز یکبار

هر چهار روز یکبار

23/6/80

الی

21/7/80

روزانه یک مرتبه

(صبح)

هر پنج روز یکبار

هر پنج روز یکبار

هر پنج روز یکبار

22/7/80

الی

29/7/80

هر دو روز یکبار

هر شش روز یکبار

هر شش روز یکبار

هر شش روز یکبار

30/7/80

10/8/80

هر دو  روز یکبار

هر12 روز یکبار

هر12 روز یکبار

هر12 روز یکبار

 • با در نظر گرفتن تاریخ کاشت که در 24 تیرماه صورت گرفته و نیز ساعت کاشت یعنی 11 صبح ” که در این زمان و ساعت گیاه شدیدترین تنش را دارد ” پس از سه روز که رژیم آبیاری برای تمام قطعات یکسان بوده است و نیز گذراندن یک روز استراحت از روز چهارم به بعد آبیاری به یک بار در روز تقلیل می یابد و قطعه شاهد همچنان 2بار در روز آبیاری شده است . یعنی کاهش 50% میزان آبیاری در اولین مرحله از طولانی کردن فاصله آبیاری .

نتیجه

آنچه در طول دوره آبیاری از تاریخ 24/4/80 الی 30/6/80 مشاهده می شود این است که طولانی تر کردن فاصله آبیاری و رساندن آن به 5 روز یکبار در شرایط گرمایی و پر تنش نتایجی بسیار مطلوب داشته است و در نهایت درمهر ماه و آبان ماه ، قبل از بارندگی ، به 12 روز یکبار رسیده است . توجه به این نکته ضروری است که هم اکنون که بیش از یک سال از انجام آزمایش می گذرد . چمن مورد نظر هر 6 روز یکبار آبیاری می شود . و این در حالی است که در چنین شرایط آب و هوایی درمنطقه غرب تهران ( پارک های منطقه 5) چمن هر روز باید آبیاری شود و در غیر این صورت دچار تنش خواهد شد .

با توجه به این که طولانی کردن فاصله آبیاری چمن به تانی صورت گرفته و با عنایت به تنش شدید گرمایی و تازه کاشت بودن چمن ، آبیاری نهایتا” از روزی یکبار دربهترین نتیجه به 5 روز یکبار رسیده است . یعنی طی فاصله زمانی 23/6/80 الی 21/7/80 و در نهایت در اواخر مهر ماه و آبان ماه همان سال قبل از بارندگی به 12 روز یکبار رسیده است و همان طور که گفته شد با کنترل فعلی یعنی پس از یکسال ، آبیاری چمن ها در همان قطعات آزمایش  6 روز یکبار انجام می گیرد ، که این فاصله آبیاری در تیرماه و مرداد ماه سال 1381 بسیار قابل توجه است.

 

فاصله آبیاری شش روز یکبار در مقایسه با روزی یک بار یعنی شش برابر صرفه جویی درآب مصرفی که از نظر هزینه آب و هزینه کارگرآبیاری کننده بسیار چشمگیر و مقرون به صرفه می باشد .

 کاشت نهال توت نرک

 • محل – کوههای وردآباد – تاریخ 25/4/80 – زمان 11 صبح – میزان آبیاری 20 لیتر
 • مراحل آبیاری – هنگام کشت نهال ( 25/4/80) – مرحله دوم 15/5/80 – مرحله سوم 1/6/80 – مرحله چهارم 20/6/80 مرحله پنجم 15/7/80
 • مقدار سوپرجاذب مصرف شده برای هر نهال 70گرم
 • تعداد نهال مورد آزمایش 40 اصله –30 اصله با سوپر جاذب و 10 اصله بدون سوپر جاذب

نتیجه

درپایان دوره کلیه نهال هایی که از سوپر جاذب استفاده کرده بودیم سالم مانده و کلیه نهال هایی که از سوپر جاذب استفاده نکرده بودیم از بین رفتند .

لازم به ذکر است که در شرایط عادی برای هر بار آبیاری 60 تا 80 لیتر آب مصرف میشود در حالیکه در طرح اجراء شده فقط درهر بار از 20 لیتر آب برای هر اصله استفاده شده است .  لذا هم صرفه جویی تقریبا” سه برابر در مصرف آب ایجاد شده و هم هزینه کارگر به شدت کاهش یافته و هم کلیه نهال ها سالم مانده است .

 استفاده از سوپر جاذب 0/3 درصد در تولید نهال زیتون

طی تحقیقاتی که توسط آقایان علیرضا طلایی و عادل اسد زاده ( استاد دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه تهران) و همچنین آقای سید عبدالهادی میرحجازی عضو هیات مدیره و مدیرفنی شرکت پژوهش و ایده انجام شده است (سال 84) نتایج جالب توجه زیر بدست آمده است :

1- رشد طولی ساقه بین 20 تا 25 درصد افزایش یافته است .

2- قطر ساقه حدود 40 درصد افزایش یافته

3- تعداد ساقه شاخه های بزرگتر از 10 سانتی متر حدود 17 درصد افزایش یافته است.

4- مساحت سطح برگها حدود 7 درصد افزایش داشته است

5- ضایعات نهال در مرحله انتقال قلمه از مرحله میست به مرحله انطباق (گلدان) از حداقل 20 درصد در شرایط معمول و بدون استفاده از سوپر جاذب به کمتر از 3 درصد کاهش یافت و رشد قلمه از همان هفته اول در گلدان شروع شد .

 کاشت گیاه رز

تعداد بوته : 10 بوته   تاریخ اجراء 24/4/80 تا 29/6/80   محل تولیدات گیاهی باغ فردوس شهرداری منطقه 5  ساعت انجام آزمایش : 13    حجم آب آبیاری 15-10 لیتر – نسبت استفاده از سوپر جاذب 5/7 گرم پودر خشک در یک لیتر آب – میزان استفاده از ژل در چاله کاست : یک لیتر ژل

جدول فاصله آبیاری گیاه رز

دور آبیاری

دور اول

دور دوم

دورسوم

دور چهارم

دور پنجم

دورششم

زمان آبیاری

24/4/80

الی

30/4/80

31/4/80

الی

8/5/80

9/5/80

الی

18/6/80

19/6/80

الی

28/6/80

29/6/80

الی

20/7/80

قطع آبیاری

طرح

روزی یکبار

هرسه روزیکبار

هر چهارروز یکبار

هرپنج روز یکبار

هر هفت روز یکبار

قطع آبیاری

شاهد

روزی یکبار

روزی یکبار

روزی یکبار

روزی یکبار

روزی یکبار

قطع آبیاری

در فاصله زمانی 24/4/80 (تاریخ کاشت بوته ها) لغایت 20/7/80 آخرین دور آبیاری تحت کنترل مقایسه ای طرح و شاهد جمعا” بوته های رز حدود 24 بار آبیاری شده است در حالیکه درخت شاهد 89 بار آبیاری صورت گرفته بنابراین در طول دوره آبیاری شاهد نسبت به طرح حدود 7/3 برابر آبیاری شده است .

باتوجه به کاهش آبیاری (7/3 برابر) علاوه بر کاهش هزینه آب هزینه کارگر جهت آبیاری نیز بشدت کاهش و در نتیجه قیمت تمام شده بشدت کاهش خواهد یافت .

بادام زمینی

محل : استان گلستان مینو دشت آقای فرشباف    تاریخ اجراء 81/4/1

نتایج : فاصله آبیاری را نسبت به شاهد تا 50% افزایش داده و افزایش عملکرد حدود 25% بوده

محصول ذرت علوفه ای

محل شهرستان اسلامشهر مزرعه آقای میرزایی     تاریخ اجراء : مرداد ماه 80

نتایج : محصول شاداب تر با رشد بهتر ، کیفیت محصول مطلوبتر ، 50% فاصله آبیاری افزایش یافته و عملکرد محصول 30% افزایش یافته .

محصول خیار

محل استان تهران ، شهرستان ورامین مزرعه آقای خانی تاریخ اجراء تابستان 80

نتایج : فاصله آبیاری را نسبت به شاهد 50% افزایش داده در نتیجه در مصرف آب صرفه جویی شده – بوته های خیار طرح نسبت به شاهد شادابتر و عملکرد محصول 35% افزایش یافته و حمله آفات و بیماریها نسبت به شاهد کمتر بود .

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

دیدگاه ها بسته شده است