کود کاربا کلسیم Carba Cal 9+B
فوریه 26, 2017
Show all

کود ضد سرما Salica sar

مواد ارگانیک موجود در کود سالیکا سار، سبب افزایش میزان مواد ارگانیکی خاک می شود. این مواد در برابر آبشویی مقاومت بالایی دارند و مواد غذایی را بطور پیوسته در طول مدت زمان آزاد میکند. اثرات دراز مدت و تدریجی آن باعث می شود استفاده کننده در شرایط بد جوی نگران عدم دسترسی گیاه به مواد غذایی نباشد و بخشی از آن برای سال بعد در خاک ذخیره شود. کیفیت بسیار بالا و غنی بودن محصول نهایی از حیث عناصر غذایی و شکل ظاهری نتیجه استفاده از کود سالیکا سار است.

سالیکا سار به دلیل دارا بودن هورمون های اکسین و سایتوکینین بسیار برای افزایش تحمل گیاه به شرایط نامساعد محیطی و بیماری ها مناسب است. این کود در شرایط آب و هوایی سرد به راحتی جذب گیاه شده و در دسترس آن قرار می گیرد. حضور سایر ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آلرژنیک اسید موجب افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش توانایی گیاه در غلبه بر استرس های محیطی می شود که در نهایت منجر به افزایش فوری کمیت و کیفیت تولیدات گیاهی می شود.

 

درصد عناصر

مواد ارگانیک کل

25

پتاسیم محلول (K2O)

6
آلرژنیک اسید

0/5

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

125-150 میلی لیتر در 100 لیتر آب

 

12-25 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: