کود Carba Mn
فوریه 26, 2017
کود کاربا کلسیم Carba Cal 9+B
فوریه 26, 2017
Show all

کود کاربا زیمکس Carba Zmax

کود کاربا زیمکس Carba Zmax

(کود مایع روی و منگنز)

روی نقش بسیار مهمی در بیوسنتز کلروفیل در گیاهان دارد. همچنین در واکنش های آنزیمی، فرایندهای متابولیکی، سنتز اکسین، ساختار بسیاری از آنزیم های دخیل در فرایند های متابولیسم نیتروژن و سنتز پروتئین نقش اساسی ایفا می کند. عنصر روی به عنوان عاملی مهم در ساختمان انزیم ها، نقش اساسی را در ایجاد و تشکیل لوله گرده دارد.

کاربا زیمکس با مواد ارگانیک و عنصر منگنز غنی شده است و با فرمول ویژه ای که دارد به سرعت جذب گیاه شده و کمبود ناشی از روی را برطرف می کند. رنگ برگ ها را به حالت طبیعی برگردانده و کیفیت محصول را می افزاید. همچنین سبب افزایش تعداد جوانه ها در درختان شده و فرایندهای مربوط به این عنصر در گیاه با سرعت بیشتری انجام می شود.

درصد عناصر

روی (Zn)

8
منگنز (Mn)

2

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

در سبزیجات 150-100 میلی لیتر در 100 لیتر آب

در باغات 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب

20-30 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

استفاده از این کود باید سه هفته بعد از کشت انجام شود.

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: