کود Carba P
فوریه 26, 2017
کود کاربا آیرن Carba Iron
فوریه 26, 2017
Show all

کود Carba K

کود Carba K

(کود مایع پتاس)

پتاس، عنصری بسیار مهم برای فرایندهای متابولیسمی گیاه، سنتز پروتئین، حرکات روزنه و فعالیت های آنزیمی گیاه  است و میزان مواد روغنی را در گیاهان روغنی می افزاید. همچنین این عنصر برای گوشتی شدن میوه ها و افزایش تحمل گیاهان به تنش های محیطی بسیار موثر است. کاربا پتاس، کودی بسیار مناسب جهت رفع علائم کمبود پتاسیم در گیاهان است. این کود با اسید آمینه و سالیسیلات پتاسیم غنی شده است.

یک لیتر از کاربا پتاس باید حداقل با 10 لیتر آب مخلوط شود.

 

درصد عناصر

پتاسیم (K2O)

20

اسید آمینه

1/0

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

300-200 میلی لیتر در هر 100 لیتر آب

20-10 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: