نیترو آسپرین
ژانویه 16, 2017
کود Carba P
فوریه 26, 2017
Show all

کود Carba N

کود Carba N

(کود مایع نیتروژن)

نیتروژن عنصری ضروری برای ترکیبات آلی نظیر اسید آمینه است. کود کاربا نیتروژن به راحتی از اندام های هوایی و ریشه جذب می شود و نیاز گیاه را برطرف می کند. کود کاربا نیتروژن فاقد سدیم و کلر بوده و در خاکهای شور سمیتی ایجاد نخواهد کرد.

 

درصد عناصر

 نیترات

7/4

اوره

7/4

آمونیوم

15/2

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

200-300 میلی لیتر در هر 100 لیتر آب

20-30 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: